NOMUs julbrev

År 2017 börjar vara till ända och det är dags att lite summera vad som hänt inom NOMU under året.

I mars beslöt representanatskapet att namnet Nordisk Musikunion skall ändras till Nordisk Orkestermusik  Union, detta för att namnet mera avspeglar det som organisationen arbetar för nämligen det Nordiska orkestermusiklivet.

Under hösten ordnades inget medlemsmöte därför att de projekt som styrelsen arbetat med inte riktigt föll på plats utan vi behövde mera tid. Nu ser det ut som om de saker som styrelsen jobbat med en längre tid ut att kunna ordnas. Den nordiska hörselskonferensen som SOF initierade på höstmötet i Köpenhamn 2016 kommer att ordnas på Kungliga Musikhögskolan i  Stockholm lördagen den 10.3.2018. Samma helg hålls också NOMUs ordinarie representantskapsmöte, antagligen söndagen den 11.3.

Det av FSSMF initierade projektet om startande av ett Nordiskt ungdomsbrassband har vi kommit överens med NMF och Manger Folkhöjskole om att man öppnar upp sin brassbandkurs för nordiskt deltagande och tidpunkten för denna kurs är 2-8.7.2018. Detaljerna kring ansökningsförfaranden och andra praktiska detaljer klarnar senast i februari.

Styrelsen har under året hållit 9 st Skypemöten, Hurra, för den tekniken. 10-12.11 samlades styrelsen till sitt första fysiska styrelsemöte (om man inte räknar de styrelsemöten som hållits i samband med medlemsmöten)på hela mandatperioden och det skedde i samband med Svenska Brassband festivalen. Ny kontakter skapades och kanske eventuellt nya medlemmar ansluter sig till NOMU familjen.

På vår hemsida www.nordiskmusikunion.org finns nya artiklar som är intressanta ur ett nordiskt perspektiv.  Samarbetet med vår paraplyorganisation Musik i Norden (MIN) är fruktbart och man kan gärna bekanta sig med vår gemensamma kalender där vi försöker hålla oss ajour med det som händer inom det nordiska musiklivet.

Med dessa rader vill jag på styrelsens vägnar önska alla NOMU medlemmaren God Jul och ett orkesterrikt Nytt År.

Ronnie Jaakkola

Ordförande

NOMU